Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla czytelników dwutygodnika „Pielgrzym”.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu „Z Pielgrzymem do Fatimy”, zwanego dalej Konkursem jest Wydawnictwo „Bernardinum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245147, zwana dalej Organizatorem.

3. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Ks. Bpa K. Dominika 11, 83-130 Pelplin.

4. Konkurs jest przeprowadzany na łamach dwutygodnika „Pielgrzym”, którego właścicielem i wydawcą jest Organizator, począwszy od numeru 10 do numeru 16.

5. Konkurs rozpoczyna się 04 maja 2017 r. o godzinie 8.00 i trwa do 20 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59.

6. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach dwutygodnika „Pielgrzym” oraz na stronie internetowej www.pielgrzym.pelplin.pl.

7. Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Organizatora wskazanej w ust.3 powyżej oraz na stronie internetowej www.pielgrzym.pelplin.pl.


§ 2 NAGRODY


1. Nagrodami w Konkursie są:

a. pielgrzymka samolotowa do Fatimy i Santiago de Compostela na jubileusz 100-lecia objawień fatimskich w dniach 4-11 października 2017 r., której organizatorem jest Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ARCUS - nagroda I stopnia;

b. dwa zestawy książek religijnych – nagrody II stopnia; 

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo „Bernardinum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie.§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do czytelników dwutygodnika „Pielgrzym”.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zebranie siedmiu kuponów publikowanych na łamach czasopisma „Pielgrzym” od numeru 10 do numeru 16 i odesłanie kompletu kuponów wraz z podaniem dokładnych danych adresowych na adres organizatora podany w §1 ust. 3 Regulaminu do dnia 20 sierpnia 2017 roku.

3. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie udziału wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z treścią §6 regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika wyżej wymienionej zgody jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 K.C. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie. 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a) przesłanie oryginalnych, wyciętych z dwutygodnika „Pielgrzym” kuponów. Wszelkiego rodzaju kopie wykluczają możliwość udziału w Konkursie.

b) akceptacja całości regulaminu i wyrażenie przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

9. Jeden komplet kuponów, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

10. Każdy kolejny komplet kuponów upoważnia do dokonania kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie i tym samym zwiększa szansę na nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.


§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.

2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora (osoby wskazane przez Organizatora). 


§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Zwycięzcami zostaną osoby wybrane w drodze losowania.

2. Komisja Konkursowa ogłosi nazwiska Laureatów na łamach 19 numeru dwutygodnika „Pielgrzym”.

3. Nagroda I stopnia – potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłana do Laureata na koszt Organizatora za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. Nagrody II stopnia zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.


5. Przepadek nagród I lub II stopnia następuje, m.in. w przypadku, kiedy Laureat odmówi okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość podczas odbioru nagrody lub gdy dane w dokumencie tożsamości nie będą zgodne z przekazanymi w związku z udziałem w Konkursie. 

6. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
7. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić czytelnym własnoręcznym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.

 
§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza, o którym mowa w §3 ust. 3. Podanie nieprawdziwych informacji, w tym danych osobowych, skutkuje wykluczeniem z Konkursu.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiednich klauzul zawartych na formularzu, o którym mowa w §3 ust. 2 wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w celach promocyjnych lub marketingowych;
b) a także fakultatywnie na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) - Uczestnik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz miasta zamieszkania na łamach czasopisma „Pielgrzym” oraz na stronie internetowej www.pielgrzym.pelplin.pl przy publikacji wyników konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych danych, w szczególności dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 06 maja 2017 r.

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.