W III kwartale 2019 r. ukaże się 6 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 19,80 zł.

Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie, ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”.
Numer konta, na które można wpłacać należności za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”.

Pojedyncze egzemplarze (maks. 2 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (19,80 zł) koszt opłaty pocztowej (6 x 1,80 zł = 10,80 zł).
Łącznie prenumerata z opłatą pocztową wynosi 30,60 zł. Przy zamawianiu 10 lub więcej egzemplarzy wydawnictwo ponosi koszty wysyłki.

Półroczna prenumerata „Pielgrzyma” wynosi 66,30 zł, roczna prenumerata wynosi 132,60 zł.